Blog

Kā aktualizēt uzņēmuma vērtību nozīmi

Kā aktualizēt uzņēmuma vērtību nozīmi

Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības izklausās teorētiski un netverami lielumi, kas neliekas tik nozīmīgi un darbību ietekmējoši. Ne tikai nosakot, bet arī praktiskā veidā iedzīvinot izvirzītās vērtības darba vidē, iespējams pilnveidot un uzlabot kolektīva efektivitāti, ražīgumu, saliedētību un mērķu sasniegšanu.

Pamatvērtības ir cieši saistītas ar uzņēmuma kultūru. Kā šīs uzņēmuma vērtības padarīt redzamas visiem darbinikiem un sasaistīt ar veicamo darbu?

Pareizu vērtību noteikšana

Pirmkārt, jāatceras, ka tās parāda virzienu un to, kas uzņēmumam ir svarīgs mērķa sasniegšanas procesā. Tagad padomājiet, kādi un cik daudzi būtu mājas galvenie balsti, uz kā tā turētos. Tā arī uzņēmumā vērtības jānosaka, lai tās balstītu un arī vienmēr virzītu uzņēmuma darbību uz priekšu. Tādējādi uzņēmuma darbības procesā vērtības nevar tikt pazaudētas vai izkūpēt gaisā, jo tās saskan arī ar uzņēmuma filozofiju. Pēc apkopotās statistikas datiem

“19% darbinieku neizprot savas darbavietas pamatvērtības.” Tas nozīmē, ka nav vērts domāt par praktisku iedzīvināšanu darba vidē, ja sākotnēji noteiktās pamatvērtības ir nesaprotamas. Nav pamata izvēlēties vērtības tikai tāpēc, ka tās “ir jāiesaista”. Tukšas uzņēmuma vērtības  rada ciniskus un satrauktus darbiniekus, atsvešina klientus un grauj vadības uzticamību.

Kādām jābūt pareizi formulētām vērtībām? 

 • saprotamām un skaidrām, lai nerastos pārpratumi;
 • vienotām ar uzņēmuma misiju un vīziju;
 • īsām un kodolīgām.

Kādi faktori ietekmē un traucē realizēt vērtības

Gan iekšējās, gan ārējās vides faktori var samazināt iespēju veiksmīgi realizēt uzņēmumā noteiktās vērtības, jo:

 1. Darbinieki nezina vai neizprot pamatvērtības

Pavisam vienkārši, bet bieži vien tas var būt galvenais iemesls, tāpēc būtu jāsāk ar dabinieku informēšanu par uzņēmuma kopējo profilu, iekļaujot arī vērtības un to izskaidrošanu. Bieži vien jo saprotamāk, jo labāk – nesarežģītas lietas ir vieglāk pēc tam arī sasaistīt ar darba procesu un veidot saliedētu kolektīvu. 

 1. Vērtības nesaskan ar personīgajām vērtībām

Pēc darbinieku novērtētās iesaistes darbā, “33% darbinieku uzskata, ka uzņēmuma pamatvērtības nesakrīt ar viņu personīgajām vērtībām.” Šāda situācija samazina darbinieku iesaisti un produktīvu darbu, jo tad darbs tiek veikts tikai izpildes dēļ, bez pievienotās vērtības.

 1. Vērtības nav saistītas ar darba procesu

Uzņēmuma vērtības eksistē kā atsevišķas daļas formulētas uzņēmuma aprakstā. Lai darbinieki tiešām izprastu, paši ieviestu vērtību nostiprināšanos darba vidē, nepieciešams šīs pamatvērtības sasaistīt ar darba uzdevumiem, organizētajiem pasākumiem un kopējo vidi uzņēmumā.

Vērtību iedzīvināšana darba vidē

Cauri ikdienas darba procesiem, notikumiem, kā arī īpaši organizētiem pasākumiem vienmēr var vīties uzņēmuma pamatvērtību vadlīnijas. 

“Kultūra ir dzīvas vērtības. Vērtības ir uzrakstīti vārdi, un uzņēmuma kultūra ir tā, kas parāda, kā jūs [tās] patiesībā dzīvojat,”  pēc sakaru platformas Twilio izpilddirektora Džefa Lovsona (Jeff Lawson) pieredzes.

Lai veiksmīgi aktualizētu vērtības uzņēmumā, pamatā ir komunikācija un iesaiste:

 • Paziņot darbiniekiem par uzņēmuma pamatvērtībām ar reāliem dzīves piemēriem;
 • Izveidot saikni starp katru pamatvērtību un katru darbinieku;
 • Iekļaut vērtības uzņēmuma prezentācijās gan tiešā, gan netiešā veidā;
 • Vairāk uzmanības pievērst darbinieku attīstībai;
 • Novērtēt darbinieku iesaisti vērtību aktualizēšanā.

Praktiskas idejas

 1. Radošā pēcpusdiena

Sarīkot interesantu pasākumu, kur darbiniekiem jāsagatavo īsa prezentācija, video vai plakāts, kas atspoguļo uzņēmuma vērtības un kā tās izpaužs darbinieku ikdienā. Interesantāko darbu autoriem var piešķirt kādas balvas vai papildu novērtējumu.

 1. Vērtību realizēšanas nedēļa 

Pēc uzņēmumā pieņemtās kārtības un iespējām, noorganizējiet vērtību nedēļu vai nu vienreizēji, vai katru mēnesi. Šajā vērtību nedēļā darbiniekiem jāpalīdz iedzīvināt uzņēmuma vērtības, piefiksējot tās vērtību kalendārā un uzņemot fotoattēlu. Piemēram, ja uzņēmuma vērtība ir komandas darbs un uzticēšanās, tad kolēģu starpā var piedāvāt viens otram kādu kopīgu aktivitāti, pusdienu pauzi kopā, noderīgu padomu apmaiņu par uzdoto darbu utt. 

 1. Jauns risinājums uzņēmuma sauklim, logo 

Uzņēmuma vērtības svarīgi iedzīvināt un atspoguļot arī uzņēmuma simbolos, kā sauklī un logo. Šie simboli bieži tiek izmantoti uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai, tad arī uzsvars tiek likts uz uzņēmuma vērtību atspoguļojumu. Darbinieki var iesaistīties un mēneša laikā izdomāt jaunu saukli vai logo, kas labāk sasauktos un atspoguļotu pamatvērtības. Lai darbinieki būtu aktīvāki un vēlētos iesaistīties, var padomāt par kādu atalgojuma veidu!

Vērtību nozīme

Pamatvērtību izpratne veicina uzņēmuma darbību. Tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmumiem būtu jāizveido dažas pamata definīcijas, lai nodrošinātu, ka cilvēki zina, par ko viņi runā un ko viņi cenšas paveikt.  Iedzīvināt vērtības var iesaistot darbiniekus, informējot viņus un noorganizējot interesantas aktivitātes! 
Lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma vērtību nozīmi.